Rill Ghigo architects - Police station Hyeres France - 2007